Monday, 6 May 2013

PERANCANGAN EJAAN RUMI DI TANAH MELAYU


Sebelum kedatangan Islam, bahasa Melayu telahpun mempunyai tradisi tulisan, iaitu tulisan Kawi, Batak, Lampung dan Rencong. Malah sistem tulisan ini agak maju dan menggunakan lambang suku kata dan lambang baris untuk menunjukkan perbezaan-perbezaan bunyi.  Malangnya, sistem jawi ini agak merosot kemudiannya apabila masyarakat kita disogokkan dengan Sistem Ejaan Rumi oleh penjajah barat. Disamping itu, kemudahan cetak dan penerbitan membuatkan ejaan rumi menjadi lebih praktis daripada mana-mana sistem lain.
               Pada kurun ke-19 dan awal kurun ke-20, usaha menulis bahasa Melayu dengan menggunakan huruf Rumi pula dijalankan oleh beberapa orang sarjana Eropah secara perseorangan. Mereka menjalankan kajian terhadap tatabahasa dan nahu bahasa Melayu. Sebenarnya usaha-usaha ini tidaklah dapat dikatakan sempurna, dan ada beberapa kelemahannya. Sarjana Inggeris yang mula-mula sekali membincangkan soal ejaan  bahasa Melayu ialah William Marsden (1912) dalam bukunya yang bertajuk A Grammar Of The Malayan Languange. Dalam kajiannya, The Evolution of The Malay Spelling, W.G. Shellabear membuat kajian mengenai beberapa naskah surat yang ditulis antara tahun 1600-1650 di Acheh, dan menghasilkan satu sistem ejaan rumi. Usaha yang lebih teratur dilakukan oleh Jabatan Pelajaran Di Negeri Negeri Melayu Bersekutu pada tahun 1902, dengan membentuk sebuah Jawatankuasa Ejaan yang dipengerusikan oleh R.J.Willkinson, Nazir Sekolah-Sekolah pada masa itu. Tugas jawatankuasa itu ialah mengkaji dan membentuk sebuah Sistem Ejaan Rumi. Sistem ejaan yang dihasilkan dikenali juga sebagai Ejaan Willkinson yang digunakan didalam kamusnya.

**ASSIGNMENT FONOLOGI SEMESTER 5**

SEJARAH SISTEM EJAAN BAHASA MELAYU DI MALAYSIA DAN INDONESIA


Sistem Ejaan Rumi mula diperkenalkan oleh pihak orientalis Inggeris yang menyusun aturan ejaan Rumi berdasarkan kaedah transliterasi daripada ejaan Jawi pada pertengahan abad ke-19. Sistem transliterasi huruf Jawi kepada huruf Rumi menurut kaedah bahasa Inggeris yang diiktiraf sebagai sistem ejaan Rumi bagi kegunaan rasmi dalam urusan Kerajaan Malaya pada masa itu antaranya termasuklah Ejaan Rumi Negeri-Negeri Selat (dilaksanakan pada tahun 1878), Ejaan Rumi Maxwell (dilaksanakan pada tahun 1882) dan Ejaan Rumi Swettenham (1881).
               Ada dua jenis tulisan bagi bahasa Melayu, iaitu (i) Tulisan Jawi, dan (ii) Tulisan Rumi. Tulisan Jawi berasaskan huruf Arab alif-ba-ta, dan tulisan Rumi berasaskan huruf roman a-b-c. Aturan ejaan bagi tulisan Jawi ini yang digunakan dalam bahasa Melayu sekarang ialah Sistem Ejaan Jawi Yang Disempurnakan yang disahkan penggunaannya bermula pada tahun 1996. Aturan ejaan bagi tulisan Rumi yang digunakan dalam bahasa Melayu mutakhir pula ialah Sistem Ejaan Rumi Baharu Bahasa Malaysia (selanjutnya disebut SERBBM) yang dirasmikan penggunaannya pada 16 Ogos 1972. Sistem ini merupakan Aturan Ejaan Rumi Bersama Bagi Bahasa Melayu Di Malaysia dan Bahasa Indonesia, iaitu sistem yang berasaskan aturan ejaan yang dirumuskan oleh Jawatankuasa Ejaan (Rumi) Bersama pada tahun 1967.
               Perkembangan dalam sistem ejaan adalah sebahagian daripada perkembangan dalam bahasa Melayu di Tanah Melayu dan di Kepulauan Timur Belanda. Keperluan kepada Sistem Ejaan Rumi menjadi penting pada awal abad ke-20 kerana ejaan Jawi tidak dapat menggambarkan sistem bunyi bahasa Melayu yang sebenar bagi mereka yang tidak dapat memahaminya. Ianya menjadi lebih penting apabila bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa pengantar dalam sistem sekolah rendah atau sekolah dasar. Oleh itu, penyusunan satu Sistem Ejaan Rumi yang seragam dan lebih mudah diperlukan untuk menggantikan tulisan Jawi pada masa itu. Bagaimanapun, pengkajian tentang sistem bunyi bahasa Melayu sering dikelirukan dengan pengkajian tentang sistem tulisan dan sistem ejaan. Grafem-grafem atau huruf-huruf yang berbagai-bagai yang digunakan sebagai lambang bagi bunyi-bunyi dalam bahasa Melayu, termasuk bunyi-bunyi serapan atau pinjaman daripada bahasa Sanskrit, Arab dan Parsi yang ketidakseragaman dalam ejaan.
               Pada tahun 1902, Perancangan Ejaan Yang Pertama Di Tanah Melayu dimulakan apabila kerajaan Negeri-Negeri Melayu Bersekutu mengambil inisiatif menubuhkan sebuah jawatankuasa ejaan yang diketuai oleh R.J.Wilkinson, Nazir Sekolah-sekolah pada masa itu. Sistem ejaan yang dikenal sebagai “Ejaan Wilkinson”  itu dirumuskan dengan nama Romanised Malay Spelling dan diterbitkan pada bulan Oktober 1904 dalam bentuk sebuah laporan. Ejaan Wilkinson digunakan di semua sekolah umum.
               Pakatan Belajar-Mengajar Bahasa yang ditubuhkan pada tahun 1888 di Johor telah memainkan peranan untuk menggalakkan penggunaan bahasa Melayu di sekolah dan dalam masyarakat. Usaha ini telah diteruskan dengan penubuhan Maktab Guru Perempuan di Melaka pada tahun 1900. Institusi-institusi inilah yang menjadi Pengasas Perancangan Penggunaan Bahasa Melayu Baku yang kemudiannya diperkembang oleh Maktab Perguruan Sultan Idris (SITC) di Tanjong Malim sejak tahun 1922. Perkembangan dan pemantapan sistem ejaan Rumi berlaku seiring dengan perkembangan bahasa Melayu dalam pendidikan dalam zaman penjajahan itu. Beberapa buah buku bahasa dalam tulisan Rumi dan tentang tulisan Rumi yang memperluas penggunaan sistem Ejaan Sekolah yang berasaskan Ejaan Wilkinson telah disusun dan diterbitkan oleh beberapa orang tokoh bahasa dan pendidik di SITC.
               Sistem ejaan Rumi yang terkenal sebelum penggunaan sistem ejaan baru tahun 1972 ialah “Sistem Ejaan Rumi Za’ba” yang juga dihasilkan daripada SITC. Sistem Ejaan Rumi Za’ba disusun dan diperkemas dan terdapat dalam beberapa buah buku Pedoman Bahasa terbitan Pejabat Karang Mengarang SITC.
               Selain daripada Sistem Ejaan Za’ba, dalam zaman pendudukan Jepun tahun 1942-1945, terdapat penggunaan “Ejaan Fajar Asia”. Ianya berbeza sedikit daripada Ejaan Za’ba di Tanah Melayu dan Ejaan Van Ophuyjsen di Indonesia. Angkatan Sasterwan 50 yang ditubuhkan sekitar bulan Ogos 1950 kemudiannya menjadikan Ejaan Fajar Asia ini sebagai ejaan rasmi mereka. Tujuan penubuhan angkatan ini adalah untuk menyedarkan masyarakat tentang perpaduan kebangsaan dan menganggap kemerdekaan sebagai jambatan kearah keadilan dan keamanan masyarakat. Selain daripada itu, terdapat juga “ Ejaan Bebas” yang berupa ejaan Rumi tanpa sistem apa-apa, atau sistem yang menyatukan ciri-ciri ejaan daripada sistem-sistem yang ada, termasuk daripada sistem ejaan di Indonesia. Ejaan Bebas digunakan dengan agak meluas dalam urusan bukan rasmi dan dalam beberapa penerbitan akhbar, majalah dan buku.
               Penggunaan pelbagai sistem atau aturan ejaan Rumi di Tanah Melayu dan Singapura menunjukkan adanya kekurangan dalam Sistem Ejaan  Za’ba dan ketidakpuasan pengguna terhadap sistem itu. Pada tahun 1956, hasil daripada rumusan Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu ke-3 yang diadakan di Singapura, wujud pula “ Sistem Ejaan Kongres”. Perubahan-perubahan seperti ini juga berlaku di Indonesia. Dengan ini dapat dikatakan bahawa kedua-dua buah negara mengalami perubahan sistem ejaan dari semasa ke semasa. Perbezaan ejaan yang wujud di Indonesia adalah menurut sistem ejaan cara Belanda sementara di Tanah Melayu, lebih kepada cara Inggeris. Perbezaan ejaan yang wujud ini telah mendapat perhatian ahli-ahli bahasa di kedua-dua buah negara untuk mengkaji dan menyemak semula sistem ejaan yang digunakan (Ahmad Hafiz Wahy et, 2005). Secara tidak langsung proses penyatuan dan penyamaan sistem ejaan kedua-dua negara dapat dilakukan.
               Beberapa pembaharuan yang agak radikal telah diusahakan oleh ahli-ahli bahasa berdasarkan rumusan-rumusan Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu ke-3. Usaha-usaha ini mendapat perhatian kerajaan dan pada tahun 1957, sebuah Jawatankuasa Ejaan telah dibentuk untuk menimbangkan ketetapan-ketetapan yang telah diambil dalam kongres tersebut berkenaan dengan ejaan Rumi dan penyatuannya dengan ejaan bahasa Indonesia.
               Soal ejaan melangkah ke peringkat antarabangsa apabila satu perjanjian persahabatan di antara Persekutuan Tanah Melayu dengan Republik Indonesia tercapai pada 17 April 1959. Kemudian, satu rundingan telah diadakan di Jakarta diantara Jawatankuasa Ejaan Rumi Persekutuan Tanah Melayu yang diketuai oleh Allayarham Syed Nasir bin Ismail dengan Panitian Pelaksanaan Kerjasama Bahasa Melayu-Bahasa Indonesia yang dipimpin oleh Dr. Slamet Muljana (Ahmad Hafiz Wahy et, 2005). Hasil daripada pertemuan ini, wujudlah pula “Ejaan Malindo” akibat pergolakan politik perkembangan selanjutnya tidak berlaku sehinggalah pada tahun 1966 apabila rundingan kali ke-2 telah diadakan untuk mengkaji dan memperbaiki Ejaan Malindo.
               Pada 23 Mei 1972, satu Kenyataan Bersama telah ditandatangani oleh Menteri Pelajaran Malaysia pada masa itu, iaitu Allahyarham Tun Hussin Onn Dan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia, Bapa Mahsuri. Kenyataan Bersama tersebut mengandungi persetujuan untuk melaksanakan asas yang telah dipersetujui oleh para ahli daripada kedua-dua negara tentang Ejaan Baru dan Ejaan Yang Disempurnakan. Puncak daripada segala kegiatan penyempurnaan sistem Ejaan Rumi ialah perumusan-perumusan dan pelaksanaan bersama Sistem Ejaan Baru bagi bahasa Melayu dan bahasa Indonesia pada 16 Ogos 1972. Ejaan Baru Bersama ini dirujuk sebagai Ejaan Rumi Bersama (ERB) yang diguna hingga kini.


**ASIGNMENT  FONOLOGI SEMESTER 5**Saturday, 27 April 2013

SEMAKAN TAWARAN KEMASUKAN KE TINGKATAN 6 2013


Semakan Tawaran Kemasukan Ke Tingkatan Enam (6) Sesi 2013/2014 | Kepada calon SPM 2012 yang ingin menyemak keputusan tawaran kemasukan ke tingkatan enam (6) sesi 2013/2014 boleh menyemak bermula pada 24 April 2013 bersamaan dengan hari Rabu.

Calon boleh membuat semakan secara atas talian (online) melalui sistem aplikasi semakan di laman sesawang KPM di http://www.moe.gov.my.

Selain itu, penulis juga akan mengemaskini link pautan di laman ini jika aplikasi untuk semakan keputusan tawaran kemasukan ke Tingkatan Enam (6) Sesi 2013/2014 dibuka pada tarikh yang dinyatakan.

Semakan Secara OnlineSemakan Secara SMS

Taip T6 [jarak] KP [jarak] NOKP hantar ke 15888
Contoh : T6 KP 951223125641

atau

Taip T6 [jarak] AG [jarak] AGILIRAN hantar ke 15888
Contoh : T6 AG JD017A146Tuesday, 16 April 2013

Sejarah No Plate Kenderaan Di Malaysia

Sejarah pendaftaran kenderaan bermula selepas British datang ke Tanah Melayu menjelang Perang Dunia Pertama.
Pemberian nombor plat A B C D dan lain-lain ditentukan berdasarkan kemampuan penduduk di sesebuah negeri untuk memiliki kenderaan.
Kenapa Perak bermula dengan A ?
Plat kenderaan di Perak bermula dengan huruf A kerana penduduk Perak merupakan orang pertama yang mampu untuk memakai kereta dan Perak juga mencatatkan jumlah pemilikan kenderaan paling tinggi ketika itu.
Malah, pada masa tersebut, Perak lebih maju berbanding negeri-negeri lain kerana adanya bijih timah.
Kebanyakannya kereta yang dipakai di negeri ini bukanlah dari penduduk tanah melayu itu sendiri tetapi dipakai oleh pemerintah British bertugas di Perak.
Pada tahun 1914, jalan raya dibina menghubungkan ke Kinta membuatkan penggunaan kereta semakin meluas.
Berdasarkan penentuan sebegitu maka dapat dikatakan bahawa negeri kedua yang memiliki kereta ialah Selangor (Plat B) di ikuti oleh Pahang (Plat C) dan Kelantan (Plat D).
Penentuan plat kenderaan selepas itu kemudiannya diubah berdasarkan huruf permulaan sesebuah negeri.
Permulaan Huruf Pendaftaran Kenderaan Mengikut Negeri :
A = Negeri Perak
B = Selangor
C = Pahang
D = Kelantan
E = Sabah-Sebelum tahun 1980-an
EJ: Jesselton (Sekarang Kota Kinabalu sejak 1968)
ES: Sandakan
ET: Tawau
ED: Lahad Datu
EU: Keningau
EK: Kudat
EL: Labuan
F = -tiada-
G = -G1M–GAGASAN 1 MALAYSIA
H = Teksi
I = -tiada-
J = Johor
K = Kedah
KV = Langkawi
L = Labuan
M = Melaka
N = Negeri Sembilan
O = -tiada-
P = Pulau Pinang
Q = Sarawak
QA dan QK: Kuching
QB: Sri Aman
QC: Samarahan
QL: Limbang
QM: Miri
QP: Kapit
QR: Sarikei
QS: Sibu
QT: Bintulu
R = Perlis
S = Sabah, dulu E
SA: Kota Kinabalu
SB: Beaufort
SD: Lahad Datu
SK: Kudat
SS: Sandakan
ST: Tawau
SU: Keningau
T = Terengganu
U = -tiada-
V = -tiada-
W = Kuala Lumpur
X = -tiada-
Y = -tiada-
Z = Tentera
Z: Pemerintah Tertinggi Tentera Malaysia
ZA ke ZD: Tentera
ZL: Tentera Laut Malaysia
ZU: Tentera Udara Malaysia
ZZ: Kegunaan staf Kementerian Pertahanan Malaysia
JMF: Askar Timbalan Setia Negeri Johor
No plate Special..
Proton: Issued for certain Proton cars.
Perodua: Issued for certain Perodua cars.
WAJA: Issued for Proton Waja cars.
Chancellor: Issued for Proton Chancellor cars.
Persona: Issued for Proton Persona cars.
Satria: Issued for Proton Satria cars.
Tiara: Issued for Proton Tiara cars.
Perdana: Issued for Proton Perdana cars.
LOTUS : Issued for Lotus cars.
KRISS: Issued for Modenas Kriss motorcycle.
Jaguh: Issued for Modenas Jaguh motorcycle.
NAZA: Issued for Naza vehicles.
SUKOM: Issued only during the 1998 Commonwealth Games, which was held in Kuala Lumpur at that year.
XIII NAM: Issued only during the 2003 NAM Summit which was held in Kuala Lumpur at that year.
X OIC: Issued only during the 2003 OIC Summit which was held in Kuala Lumpur at that year.
XI ASEAN: Issued only during the 2005 ASEAN Summit which was held in Kuala Lumpur at that year.
BAMbee: Issued only during the 2000 Thomas and Uber Cup which was held in Kuala Lumpur at that year.
XXX IDB: Issued to members and participants of the Islamic Development Bank conference.
G1M – gagasan 1 Malaysia ( banyak kelihatan d kawasan Putrajaya)
Purtajaya – Purtajaya
Teksi pulak:
HA: Ipoh & Taiping in Perak
HB: Klang Valley, Selangor
HC: Kuantan, Mentakab & Temerloh in Pahang
HD: Kota Bharu, Kelantan
HJ: Johor Bahru, Batu Pahat, Muar, Kluang & Kulaijaya in Johor
HK: Alor Star & Sungei Petani in Kedah
HL: Labuan
HM: Malacca
HN: Seremban, Negeri Sembilan
HP: Penang & Prai
HQ: Kuching, Miri, Sibu & Bintulu in Sarawak
HS: Kota Kinabalu, Sandakan & Tawau in Sabah
HT: Kuala Terengganu, Terengganu
HW: Kuala Lumpur
diplomat asing/kedutaan
11-22-DC sbgai contoh
CC-consular corp utk negara komanwel
UN-united nation

Monday, 15 April 2013

CINTA???Hidup ini penuh dengan teka-teki. Kita sebagai hambaNya, kita harus terima segala yang telah ditetapkan buat diri kita. Jangan pernah menyalahkan takdir. Sesungguhnya Dia tahu apa yang terbaik buat diri kita.

REDHA ITU MENYERAH TETAPI PASRAH ITU KALAH. Lebih baik kita berserah daripada kita mengalah. Berserah tidak semestinya kita tewas. Kita berserah kepadaNya memohon petunjuk dan pertolongan daripada yang berhak. Namun pasrah itu bererti kita mengalah. Mengalah dengan apa yang terjadi. Tiada usaha untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Percayalah, ia hanya akan merugikan kita.

Jodoh pertemuan, ajal maut…semuanya terletak ditangan Allah s.w.t. kita sebagai hambaNya, kita seharusnya terima dan redha dengan apa yang terjadi. Percayalah, jalan yang dilakarkan untuk kita melangkah itu telah pasti ke penghujungnya. Cuma mungkin jalan kita berlainan dengan orang lain. Mungkin jalan kita berbukit diawalnya namun landai dipenghujungnya. Terimalah. Setiap yang berlaku itu ada hikmahnya.


Banyak yang kita dengar dan lihat dari akhbar, majalah, TV mahupun di radio. Ramai orang yang memusnahkan diri sendiri kerana cinta. Jangan adik-adik…sesungguhnya ia sesuatu yang merugikan diri sendiri. Allah tidak pernah kejam dengan kita. Percayalah ada perancangan yang terbaik telah ditetapkan olehNya untuk kita.


p/s: Bercinta biarlah dengan cara yang betul…cintailah orang yang menyayangi kita bukannya orang yang kita sayangi. Tapi INGAT!!! Jangan pernah meletakkan 100% rasa cinta itu pada orang yang kita cinta. Tetapi simpanlah sedikit untuk kita menghadapi dugaan yang mungkin akan menghalang kita dari terus bercinta dengannya iaitu TAKDIR…

“CINTA TIDAK SEMESTINYA MEMILIKI…TETAPI CINTA ITU UNTUK DINIKMATI”

Wednesday, 3 April 2013

MENCARI KETENANGAN JIWA

Gambar : Masjid Kampus Sultan Azlan Syah, Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI)DALAM kehidupan dunia moden, manusia sering diancam pelbagai perasaan seperti gelisah, murung, tidak tenang, dan rasa tidak pernah cukup dengan harta yang ada, menyebabkan perasaan tamak, haloba dan rakus menguasai jiwa. Hal inilah menyebabkan jiwa seseorang tidak tenang dan mengalami kegelisahan.

Jiwa dapat didefinisikan sebagai, nyawa, roh yang ada dalam tubuh manusia. Jiwa juga meliputi batin iaitu perasaan, fikiran, cita-cita dan lain-lain yang terkandung dalam hati manusia. Sesekali manusia diduga dengan ujian ketakutan dan kegelisahan. Hanya kekuatan jiwa dapat mengatasi segala.

Berkaitan dengan dugaan dan ujian terhadap jiwa. Firman Allah SWT yang bermaksud: Dan sesungguhnya Kami akan berikan cahaya kepada mu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan . Dan berikan berita gembira kepada orang yang sabar. (al-Baqarah:155).

Jika jiwa tidak tenang seluruh badan akan mengalami gangguan. Antaranya; kemurungan atau gelisah adalah penyakit biologi atau jiwa yang dihadapi seseorang akan mempengaruhi pemikiran, perasaan dan tindakan daripada anggota badan seperti perasaan marah, rasa terancam dan terdesak. Hal inilah yang menyebabkan seseorang itu bertindak di luar dugaan dan di luar pertimbangan.

Tokoh-tokoh yang banyak membicarakan tentang psikologi Islam ialah; al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Rusyd, ulama al-Kalam. Begitu juga dengan Imam al-Ghazali banyak membicarakan tentang hubungan roh, jiwa dan jasad. Beliau memperkenalkan teori keseimbangan di antara bahagian-bahagian jiwa dan teori kekendirian.

Dalam al-Quran terdapat istilah yang berkaitan jiwa seperti nafs yang bermaksud kemanusiaan disebut sebanyak 367 kali, qalb yang bermaksud emosi disebut sebanyak 144 kali, aql bermaksud akal atau pemikiran disebut sebanyak 149 kali dan roh disebut sebanyak 29 kali. Jelaslah hati dan jiwa diberi penekanan oleh Allah SWT untuk kita memahaminya.

Melalui keimanan dan keseimbangan keempat-empat unsur ini akan dapat mengawal jiwa manusia ke arah ketenangan. Bagi mendapatkan ketenangan jiwa dan mengurangkan kegelisahan seseorang itu mestilah beriman kepada Allah SAW, bertaubat, takut, zuhud, sabar, ikhlas, reda, syukur, istiqamah, tawaduk dan takwa serta membaca al-Quran dan mengingati Allah SWT.

Ini berdasarkan firman Allah SWT yang bermaksud: Wahai manusia telah datang kepada kamu al-Quran yang menjadi pengajaran daripada Tuhan kamu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang ada dalam dada kamu (jiwa) dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. (Yunus: 57)

Oleh itu, sebagai manusia juga hamba Allah SWT untuk mencari ketenangan dan kebahagiaan adalah melalui al-Quran yang banyak mengandungi pengajaran. Melalui al-Quran terdapat petunjuk dan juga rahmat bagi mereka yang menghadapi pelbagai penyakit termasuk kegelisahan jiwa.

Sebagai golongan orang yang beriman, kita semestinya mendekatkan diri dengan amalan membaca, memahami maksudnya dan menghayati al-Quran dalam kehidupan. Petunjuk dan juga rahmat banyak terkandung dalam al-Quran bagi mendapatkan ketenangan jiwa ketika kegelisahan.

Imam Syafi'e menjelaskan jiwa akan mulia dengan hidup apa yang ada. Beliau berkata; "Aku bunuh sifat-sifat tamakku, maka tenanglah jiwaku. Seterusnya jiwaku akan hina kalau aku tetap tamak. Aku hidupkan rasa puas yang telah lama mati, kerana dengan menghidupkannya harga diri dapat dijaga. Jika sifat rakus bersarang, di hati seorang hamba, maka ia akan menjadi orang yang hina ."

Banyak faktor dan sebab yang menyebabkan keresahan hati dan fikiran manusia pada hakikatnya terjadi disebabkan beberapa faktor antaranya; banyak melakukan dosa, berpaling daripada peringatan Allah SWT, melakukan syirik kepada Allah SWT baik dengan perkataan, perbuatan atau hati dan hidup sentiasa diselubungi perasaan putus asa disebabkan iman yang lemah.

Seseorang yang melakukan dosa akan mencetuskan keresahan dalam hidupnya. Nabi SAW bersabda yang bermaksud: Yang menyebabkan timbulnya huru-hara dalam hati sanubari (jiwa) manusia adalah dosa-dosa yang dilakukan manusia. (riwayat Muslim).

Hanya agama dan keimanan dapat mengelakkan keresahan, rasa rendah diri, kesepian, kegelisahan, kemurungan, rasa bosan, rasa muram, sedih, pilu, , cemas, susah hati dan jiwa tidak tenteram serta tidak berupaya mengatasi persoalan yang dihadapi.

Segala gejala kejiwaan tersebut sering kali mempengaruhi jasmani dan rohani dan menimbulkan gangguan kepada keadaan fizikal tubuh.

Daripada Anas bin Malik ra., Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud: "Tidak akan lurus keimanan seseorang hamba, sehingga lurus hatinya, dan tidak akan lurus hatinya, sehingga lurus lidahnya." (Riwayat Imam Ahmad).


OLEH : UTUSAN MALAYSIA


FASILITATOR KEM DESA SELESA


Assalamualaikum....salam sejahtera....dan salam sayang untuk semua...

Ok, nie adalah aktiviti untuk semester nie... Sebagai persediaan untuk pergi praktikum bulan JULAI nanti...

Jom layan gambar-gambar sepanjang kami menjadi fasilitator...(^_^)


**FASI BUAT DULU!!!**

**FASI LELAKI**

**FASI POMPUAN**

**MANDI LUMPUR...hehehe**

**MANDI SUNGAI SETELAH SELESAI RIVER CROSSING**

**NIGHT WALK**

**FASI: KEMBARA MINDA**
muka dah sememeh habis..hehe

SENAM PAGI
1...2...3... Oppaah Ganyam Kauuu!!! hahaha

**"SI BUTA KU SAYANG"**
KENA SUDAA DENGAN BIG BOSS!! hehehe


**GELAK SAKAN KOME YER!!!**
ramai sudah yang berjaya mengISLAMkan Ah Leng menjadi Halim...hahaha

**SALAM DULU SEBELUM BALIK!!!**

**FASI BAEKK HATI TOLONG BAWAK BEG**
kapasiti jambatan gantung ni maximum 4 orang. Sekarang cuba kira ada berapa orang kat situ??? hehehe

**PANDAI CAKAP DAPAT FREE!!!**
untungggg lerrrrr.....hahaha


Mereka pun sudah balikkk....so selesailah kerja para Fasilitator untuk kali ini.. Jumpa lagi dalam next project... Keletihan hilang tatkala melihat adik-adik tersenyum kepuasan...Mudah-mudahan, segala aktiviti yang dijalankan mampu membentuk modal insan yang gemilang...

SEKIAN....bersambung dalam next project!!!
Saturday, 30 March 2013

BERCINTA MENGIKUT CARA ISLAM

Fitrah kita sebagai manusia, ingin mencintai dan dicintai....Islam tidak pernah menghalang umatnya untuk bercinta...
Islam adalah agama yang syumul. Sebuah agama yang lengkap. Islam tidak mungkin menyekat fitrah manusia yang sememangnya ingin menyayangi dan ingin disayangi. Untuk apa Allah menciptakan manusia  berfitrah seperti sedia ada jika manusia akan diperintahkan untuk membunuh fitrahnya itu?

Ajaran Islam telah diturunkan oleh Allah untuk memasang bingkai agar kemahuan manusia itu dapat disalurkan dengan cara yang terbaik. Selain itu, Islam menutup rapat jalan kemaksiatan dan membuka seluas-luasnya jalan menuju ketaatan serta memberi dorongan kuat ke arah perlaksanaanya.

Rasulullah s.a.w. pernah mengecam salah seorang sahabat yang bertekad untuk tidak bernikah. Ini merupakan salah satu bukti bahawa Islam mengakui fitrah manusia yang ingin mengasihi dan dikasihi atau mencintai dan dicintai.

Percintaan dalam Islam hanyalah selepas termetrainya sebuah ikatan pernikahan antara dua insan, iaitu setelah bergelar suami isteri. Islam telah menggariskan panduan dalam menuju ke arah gerbang perkahwinan ini.
Memilih Pasangan Hidup 
Memang sudah fitrah manusia tidak boleh hidup bersendirian. Walau sesibuknya atau bahagianya seseorang itu pasti ia akan sunyi tanpa ada pasangan. Sebenarnya dalam Islam, apabila seseorang lelaki itu telah berkenan dengan seorang wanita dan ingin menjadikan teman hidupnya, sepatutnya lelaki itu berjumpa dengan wali si perempuan tadi untuk menyatakan niatnya untuk masuk meminang. Tetapi masyarakat sekarang silap. Mereka terus berjumpa dengan empunya diri dan terus menyatakan hasrat hatinya. 

Kemudian mereka bercinta, berjanji, bersumpah setia dan segala-galanya. Sedangkan ibu bapa mereka langsung tidak tahu akan hubungan mereka itu. Setelah sekian lama bercinta, apabila ingin melangsungkan perkahwinan, mak dan ayah tidak bersetuju dengan mengeluarkan pelbagai alasan dan yang lebih menyakitkan keluarga sudah mempunyai pilihan mereka tersendiri.

Konsep Meminang Pasangan

Setelah kedua-dua pihak bersetuju, barulah dijalankan upacara peminangan, iaitu kedua-dua insan tadi telah menjadi tunang. Apabila sudah menjadi tunangan orang, adalah HARAM perempaun itu dipinang oleh lelaki lain, seperti yang telah dijelaskan oleh Rasulullah s.a.w. dalam hadis baginda. 

Dalam masa pertunangan inilah kedua-dua pihak lelaki dan perempuan tadi akan saling mengenali antara satu-sama lain, bagi memastikan adakah ini merupakan pasangan hidupnya yang sebenar. Jika kedua-duanya sudah bersetuju, barulah pernikahan dilangsungkan.

“Dalam masa pertunangan inilah kedua-dua pihak lelaki dan perempuan tadi akan saling mengenali antara satu-sama lain, bagi memastikan adakah ini merupakan pasangan hidupnya yang sebenar. Jika kedua-duanya sudah bersetuju, barulah pernikahan dilangsungkan.”

Namun begitu, bertunang bukan merupakan lesen yang membenarkan kedua-dua pasangan bermesra-mesra seperti suami isteri. Bertunang hanyalah untuk saling mengenali antara satu sama lain dan bukannya untuk bercinta. 

Pasangan yang telah bertunang tetap tidak boleh keluar berdua-duaan tanpa ditemani oleh ahli keluarga. Selagi belum bernikah, mereka tetap dua insan yang bukan mahram dan masih perlu manjaga batasan-batasan Islam. Dan jika dalam tempoh pertunangan itu didapati kedua-dua pasangan ini tidak secocok atau tidak serasi, maka pertunangan bolehlah diputuskan secara baik melalui persetujuan kedua-dua belah pihak.

Perigi Cari Timba 

 Ada pula yang berkata, Cara ini untuk lelaki bolehlah!! Untuk perempuan, tak sesuai. Nanti orang kata, “macam perigi mencari timba“, “wanita tidak bermaruah” dan macam-macam lagi.

Sebenarnya ini merupakan pemikiran songsang yang telah diterapkan dalam masyarakat Melayu kita. Sebetulnya kita berbalik kepada Islam itu sendiri. Bagaimanakah Islam mengajar wanita yang berkeinginan bernikah untuk menyuarakan keinginanya? Mari kita kaji sejarah perkahwinan nabi kita.

Bukankah perkahwinan teragung antara junjungan kita, Nabi Muhammad s.a.w. dan Siti Khadijah r.a. dimulakan dengan Siti Khadijah menzahirkan keinginannya? Ketika mengetahui sifat-sifat mulia yang dimiliki oleh Nabi Muhammad s.a.w., beliau merasakan yang dia tidak akan menjumpai sesiapa yang lebih layak untuk dijadikan suaminya melainkan Baginda. 

Oleh itu Siti Khadijah menyuarakan keinginannya kepada pakciknya, Abbas, agar merisik Muhammad s.a.w. Sesudah pihak Baginda bersetuju, barulah keluarga Nabi menghantar rombongan meminang.
Jadi, tiada salahnya wanita yang memulakan dahulu. Bukankan itu lebih mulia, menyuarakan keinginan dan kebersediaan untuk mengikuti sunnah baginda Rasulullah s.a.w.? Cuma biarlah caranya sesuai dengan cara masyarakat kita. Jika seorang wanita itu telah mempunyai calon suami yang baik dan soleh, suarakan-lah kepada ibu bapa supaya mereka dapat menghubungi pihak keluarga lelaki tersebut. Biar orang tua yang menguruskan, kita cuma mencadangkan. Kalau kedua-dua pihak setuju, alhamdulillah. Maka pihak lelaki boleh masuk meminang.

Indahnya Cara Islam

Lihat, betapa indahnya Islam mengaturkan perjalanan hidup penganutnya. Cukup teratur dan sitematik. Cara ini dapat mengelakkan daripada berlakunya maksiat dan perkara-perkara lain yang tidak diingini. Dalam masa yang sama, ia menuju kepada pembentukan keluarga bahagia yang diidamkan oleh semua manusia kerana itulah fitrah insani. Insya-Allah jika segalanya dilakukan dengan niat ikhlas kerana Allah dan bukan atas dasar nafsu dan keduniaan semata-mata, Allah akan mempermudah urusan itu.

Untuk mereka yang masih menimba ilmu, tidak perlulah bersusah-susah mencari jodoh sekarang. Jodoh di tangan Allah, pasti bertemu jua dengan taqdirnya. Sekarang kita mempunyai matlamat yang lebih penting iaitu mendapatkan kecemerlangan dalam pelajaran dan menunaikan tanggungjawab kita sebagai muslim. Banyak lagi tanggungjawab yang perlu kita pikul dan bercinta bukanlah sesuatu yang perlu buat masa sekarang. Berusahalah menjadi muslim dan muslimah sejati serta mengamalkan Islam dalam kehidupan kita.

Akan tetapi, bagi mereka yang merasakan diri sudah mampu untuk memikul tanggungjawab berumah tangga, mampu memberi nafkah zahir dan batin, maka bernikahlah. Tiada salahnya bernikah ketika belajar. Itu adalah lebih mulia daripada mereka yang ber’couple’, dan memuaskan nafsu mengikut telunjuk syaitan. Bercinta sebelum berkahwin atau ber’couple’ adalah menghampiri zina dan hukumnya adalah  HARAM.

Wednesday, 27 March 2013

BORANG PERMOHONAN SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AWAM (SPA8i)

Assalamualaikum.....salam sejahtera...dan salam sayang untuk semua....

Hari nie tak padat sangat jadual so blh la saya update blog yg dh bersawang nie....

Hari nie....ehhh bkn hari nie jer....beberapa minggu nie, tugas baru saya adalah tolong adik-adik isi borang...macam-macam borang yang nak kena isi.....adik-adik dah mintak tolong, so Along setuju la nak tolong korang....

Dalam dok isi borang kat adik-adik tu, saya pun nk share jugak la ngan kawan-kawan saya....mana tau ada peluang isi je la untuk diri sendiri ke,,,,anak-anak ke....adik beradik....pakwe makwe....and etc la....isi je...mana tau ada rezeki...hehehe....

OK...jom isi sesama...(^___^)       
logo
PENGUMUMAN
Adalah dimaklumkan bahawa Borang Permohonan Pekerjaan Dalam Perkhidmatan Awam (SPA8i) Persekutuan dan empat buah negeri boleh dicapai melalui pautan berikut:
Borang SPA8i
NOTA: Kini Borang Permohonan Pekerjaan Dalam Perkhidmatan Awam (SPA8i) menggunakan Single Sign-On (SSO).

Sekiranya tuan/puan menghadapi sebarang masalah permohonan sila maklumkan melalui sistem ePertanyaan.
Sekian, terima kasih.

Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia

ok....dah dapat yg cm kt atas tu klik dekat "Borang Permohonan Pekerjaan Dalam Perkhidmatan Awam (SPA8i)...nti dia akn kluar mcm yg kt bwh nie....pastu isi je la...

p/s: kepada mereka-mereka yang baru mula-mula nak daftar nie klik "Daftar Akaun Baru" dahulu...

Daftar Masuk Borang SPA8i | Soalan Lazim (FAQ)

MyID:
Kata Laluan:

Bagi pemohon yang tiada MyID dan Kata Laluan, Sila ikuti
Panduan Pengguna Borang SPA8i dan klik Daftar Akaun Baru,
Jika lupa Kata Laluan, sila klik Lupa Kata Laluan
* Untuk paparan dan fungsi terbaik sila gunakan
Google Chrome Version 24.0.1312,
Mozilla Firefox 17.0.1 atau Internet Explorer (I.E) 9.0 ke atas
dengan resolusi skrin 1024 x 768 .

SELAMAT MEMOHON!!!!

Permohonan Kursus Maktab Perguruan KPLSPM 2013


Permohonan Maktab Perguan Lepasan SPM atau dikenali sebagai KPLSPM 2013 hanya terbuka kepada pelajar cemerlang sahaja. Pelajar yang berjaya dipanggil temuduga akan menduduki ujian M-Test sebelum ditawarkan KPLSPM sesi 2013. Ujian M Test bertujuan untuk menilai personaliti calon dan minat calon dalam profession perguruan.
Makluman terkini (Updated): Pihak KPM membuka peluang kepada lepasan SPM untuk menyertai program Ijazah Sarjana Muda Perguruan PISMP sesi 2013.
BERITA TERKINI: PERMOHONAN PERGURUAN LEPASAN SPM DIBUKA SEMULA MULAI 22 MAC 2013
Permohonan Ijazah Sarjana Muda Perguruan PISMP 2013 lepasan SPM – Ambilan Jun
Pemberitahuan Kementerian Pelajaran Malaysia  menerusi portal rasmi  http://www.moe.gov.my mempelawa calon lulusan Sijil Pelajaran Malaysia yang berkelayakan, berpotensi, berminat dan beriltizam untuk mengikuti program yang ditawarkan dalam Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP). Sebagai makluman permohonan ini dibuka dan boleh dibuat secara online (atas talian) mulai tarikh 22 Mac 2013.
Keterangan program
Nama Program : Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP)
Jenis Ijazah : Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian
Mod Kursus : Sepenuh Masa
Struktur Program
 • Program Persediaan Dua Belas (12) Bulan/Dua (2) Semester
 • Program Ijazah Empat (4) Tahun/Lapan (8) Semester
Syarat Kelayakan Program
 • Warganegara Malaysia.
 • Umur tidak melebihi 20 tahun pada 30 Jun 2013 iaitu lahir pada atau selepas 30 Jun 1993.
 • Calon hendaklah sihat fizikal dan mental.
 • Calon hendaklah aktif dalam kegiatan kokurikulum.
 • Mempunyai kelayakan akademik di peringkat Sijil Pelajaran Malaysia dengan mendapat cemerlang dalam mana-mana tiga (3) mata pelajaran: Dan,
 • sekurang-kurangnya kepujian dalam tiga (3) mata pelajaran yang berikut:
Bahasa MelayuSejarah; Satu (1) mata pelajaran yang lain; serta lulus Bahasa Inggeris. Memenuhi syarat dan kelayakan khusus bidang pengajian yang dipohon.
Program Pengajian Yang Ditawarkan
1.  Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP)
 •  Program ini dikhususkan untuk melatih bakal guru di Institut Pendidikan Guru yang ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia dalam pelbagai bidang bagi keperluan di sekolah rendah.
 • Sebagai prasyarat, calon dikehendaki mengikuti Program Persediaan selama dua belas (12) bulan/dua (2) semester di institusi berkenaan yang ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia.
 • Calon mesti LULUS Program Persediaan sebelum ditawarkan untuk mengikuti Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan selama empat (4) tahun/lapan (8) semester di IPG yang ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia.
Cara Permohonan Online Perguruan 2013
1. Permohonan boleh dibuat secara online melalui http://www.moe.gov.my atau klik pada Applikasi Permohonan Perguruan 2013 bermula pada 22 Mac 2013.
2. Calon dibenarkan mengemukakan SATU (1) permohonan sahaja.
3. Permohonan boleh dikemaskini pada bila-bila masa sahaja dan hendaklah dihantar sebelum tarikh tutup permohonan. Permohonan yang berjaya dihantar akan menerima nombor rujukan sebagai pengesahan.
4. Maklumat yang tidak benar dan tidak lengkap boleh mengakibatkan permohonan ditolak.
Tarikh Tutup Permohonan
31 Mac 2013 (11.59 malam)
Contoh Permohonan Perguruan 2013 Lepasan SPM
Sila simpan nombor rujukan setelah selesai buat permohonan.
kplspm 2013
Nota PentingTalian Permohonan sudah dibuka. Setelah membuat permohonan, sila semak semula permohonan anda dan pastikan telah membuat pengesahan sebelum 31 Mac 2013 (11.59 malam). Selamat Maju Jaya


Sumber: Permohonan Kursus Maktab Perguruan KPLSPM 2013 | melvister.com 

Tuesday, 26 February 2013

MATLAMAT

Assalamualaikum wbt....salam sejahtera dan salam sayang tuk semua....

lama dh rasanya blog nie tak diisi...bukan xnak mengisinya tp diri ini agak sibuk smjak dua mnjak ini....lagipun sekarang ni Ku dah berada di semester 6, jadi banyak benda yang harus di dahulukan....sedar tak sedar rupanya dah 3 tahun aku berada di UPSI....kejap je rasanya...semester depan dah nak pergi praktikum....maknanya aku hanya ada setahun saja lagi kt UPSI ni....

tak sabar rasanya nak memasuki alam pekerjaan...macam-macam dah perancangan yang ada dalam kepala otak aku sekarang ni....mesti ada yang cakap "lambat lagi la, buat apa nak fikir"...tapi sebenarnya cepat atau lambat itu tidak penting...yang penting adalah perangcangan @ MATLAMAT itu yang penting....dengan adanya MATLAMAT, kita akan lebih berusaha untuk mendapatkanya walau apapun cabaran yang bakal dihadapi....jadi tetapkanlah MATLAMAT anda dari sekarang untuk masa depan...(^_^)

ok kembali kepada perancangan aku lepas habis belajar....banyak nie yang nak buaat dan capai....
 1. nak keje
 2. nak tlg mama ngan ayah
 3. nak beli kereta
 4. nak beli rumah
 5. nak kahwin (^____^)
 6. nak ada anak...hhehe
 7. nak jd kaunselor yg hebat
 8. nak jadi orng yang berjasa kepada bangsa dan negara (masuk olimpik ke???? hiihihih)
 9. .......................................
 10. ......................................
dan banyak lagi la.....so itu matlamat aku...matlamat korang plak cmana?????....