Thursday, 18 October 2012

BAGAIMANAKAH CARA UNTUK MENINGKATKAN KEMAHIRAN MENDENGAR


PENGENALAN

Kaunselor yang ingin memberikan perkhidmatan kaunseling yang baik haruslah mempunyai kemahiran-kemahiran tertentu yang di perlukan untuk menjadi seorang kaunselor yang baik dengan mengaplikasikan kemahiran-kemahiran tersebut semasa melakukan sesi kaunseling. Kecekapan menguasai kemahiran-kemahiran ini sangat berguna ketika berhadapan dengan klien yang berada dalam ketidakseimbangan emosi dan psikologi.

Antara kemahiran asas yang penting dalam membantu kaunselor menjalankan sesi kaunseling adalah kemahiran mendengar. Kemahiran mendengar ini amatlah penting dan amat berguna semasa menjalankan sesi kaunseling. Sekiranya seseorang kaunselor itu tidak mampu untuk menguasai kemahiran mendengar ini, ia akan mengalami masalah ketika berhadapan dengan klien untuk menjalanka sesi kaunseling. Ini kerana, tanpa kemahiran mendengar ini, kaunselor akan mudah hilang focus semasa melakukan sesi kaunseling itu nanti.

Oleh itu, untuk menjadi seorang kaunselor yang professional dan efektik, kemahiran mendengar ini amat perlu untuk dikuasai oleh setiap kaunselor agar setiap sesi yang dijalankan dapat dilaksanakan dengan jayanya. Kaunselor yang mengalami masalah dalam menguasai kemahiran mendengar ini haruslah bersiap sedia untuk meningkatkannya dri semasa ke semasa.


CARA MENINGKATKAN KEMAHIRAN MENDENGAR

Kemahiran mendengar merupakan kemahiran yang paling asas dalam kaunseling. Dalam hal ini kaunselor perlu meluangkan lebih banyak masa mendengar apa sahaja yang akan diceritakan oleh klien kepada kaunselor. Untuk benar-benar memahami apa yang diceritakan oleh klien itu, kaunselor perlu mendengagr dengan teliti apa yang diperkatakan oleh klien agar memudahkan klien untuk membantu memahami klien terbabit.

Selain dari tutur kata, gerak geri klien semasa bercakap juga patut dilihat dan didengar sama. Dikatakan bahawa segala tingkah lakuklien itu turut memainkan peranan yang penting dalam menyampaikanmakna sesuatu pengucapannya itu.

Gerak geri bukan lisan seseorang dikatakan dapatmenggambarkan perasaannya yang sebenar. Ini termasuklah perasaanhatinya, pemikiran mental dan fizikalnya. Ia dapat menunjukkan samaada klienberada dalam keadaan yang selesa ataupun sebaliknya.

Mendengar merupakan kemahiran yang paling penting dalamproses kaunseling. Pemahaman yang tepat hanya akan diperolehidengan adanya pendengaran yang baik. Di dalam konteks kaunseling,terdapat beberapa perkara yang perlu di dengar iaitu isi kandunganyang diperkatakan, perasaan yang dilahirkan melalui tingkah lakutanpa lisan dan juga mendengar perasaan yang dinyatakan.

Oleh itu dikatakan proses mendengar melibatkan seluruh deriayang terdapat pada diri kaunselor. Telinga digunakan untuk mendengarapa yang diperkatakan, mata untuk melihat bagaimana gerak lakusemasa perkataan atau ayat dituturkan, hidung juga turut menghidubau-bau yang ada di sekeliling dan kadang kala deria sentuhan sebagaibersalaman dan sebagainya.

Apabila kita memberikan tumpuan sepenuh pada klien tanpaberbelah bahagi, ini bererti kita menyediakandiri untuk mendengar.Di sini terdapat beberapa panduan dalam meningkatkan kemahiranseperti dinyatakan di bawah;
  • Kaunselor mesti memahami tujuan klien berada di situ
  • Untuk mendapatkan maklumat yang terperinci, kaunselor perlumemberi fokus bukan sahaja kepada perkataan tetapi juga kepadanada dan cara yang diperkatakan.
  • Kaunselor perlu mengelak daripada membuat penilaian kepada klien terlebih awal.
  • Kaunselor perlu lebih tahan berhadapan dengan gangguan-gangguan sama ada yang datang dari luar seperti bunyi bising ataugangguan dari dalam diri seperti bisik-bisikan hati sendiri.


Oleh yang demikian, amat penting bagi kaunselor mendengardan memahami dengan lebih peka, sama ada dari segi suara mahupuntingkah laku bukan lisan klien. Dengan berbuat demikian, barulahkaunselor dapat benar-benar memahami mesej klien dengan lebihsempurna. Secara tidak langsung, tindakan ini dapat menunjukkankesediaan kaunselor untuk berhadapan dengan klien. Kaunselor bolehmenunjukkan kemahiran mendengarnya dengan beberapa cara sepertiberikut ;

1. Menyatakan semula
     Kaunselor menyebut semula apa yang telah dikatakan oleh
    kliennya dengan tepat
2. Menggambarkan semula
   Kaunselor akan memfokus pada isi kandungan serta perasaanklien. Akan tetapi, kaunselor                           
   perlulah menggunakan perkataannyasendiri supaya menunjukkan kaunselor benar-benar 
   faham dan mendengar percakapan klien tadi.
3. Memberikan respons

Jones (2004) menjelaskan terdapat 10 kemahiran mendengar dengan aktif iaitu seperti di bawah;
Kemahiran 1: Memilikisifat menghormati dan menerima
             Kemahiran 2 : Memahami sudut pandangan klien
             Kemahiran 3 : Menghantar mesej suara yang baik
             Kemahiran 4 : Menghantar mesej badan yang baik
             Kemahiran 5: Gunakan kata-kata pembuka, ganjaran dan soalan terbuka.
             Kemahiran 6: Parafrasa
             Kemahiran 7: Membuat refleksi perasaan
             Kemahiran 8: Menunjukkan kefahaman konteks perbualan
             Kemahiran 9: Mengurus resistan di peringkat awal
             Kemahiran 10 : Elakkan perkataan jangan
No comments:

Post a Comment