Friday, 16 November 2012

KAUNSELING KERJAYA - PANDANGAN PELBAGAI BUDAYA DIDALAM PEKERJAAN WANITA

PANDANGAN PELBAGAI BUDAYA DIDALAM PEKERJAAN WANITA


Masyarakat Afrika-Amerika
          Orang Afrika-Amerika atau masyarakat berkulit hitam ini terpaksa menghadapi tindasan dan di ketepikan oleh masyarakat berkulit putih. Akibatnya, golongan wanita Afrika-Amerika sering kali diberi pekerjaan sebagai tukang masak, pembantu rumah, pengasuh anak-anak dan pelbagai pekerjaan pada skala bayaran yang rendah. Walaubagaimanapun, pada masa sekarang mereka telah berjaya dan mulai menceburi pekerjaan professional seperti pegawai undang-undang dan ramai juga yang terlibat dengan perniagaan sendiri.
          Menurut Parham (1996), golongan lelaki Afrika Amerika tidak menerima layanan yang setimpal daripada masyarakat dominan berkulit putih. Winbush (2000) pula mencadangkan bahawa kebanyakkan golongan wanita Afrika Amerika memerlukan latihan pekerjaan dan penjagaan kanak-kanak. Seterusnya Parham (1996) menegaskan bahawa kaunselor perlu aktif member sokongan untuk mengubah amalan diskriminasi oleh masyarakat dan membantu golongan lelaki Afrika-Amerika mengembangkan kesedaran diri serta berkebolehan untuk meluahkan pandangan secara terbuka dan bebas.

Masyarakat Asia Tenggara
          Populasi orang Asia Tenggara di Amerika Syarikat terdiri daripada orang Vietnam, Laos dan Kemboja. Warganegara Vietnam dikatakan lebih berpendidikan dan boleh berkomunikasi di dalam bahasa Inggeris dengan lancar. Ini menyebabkan mereka mudah mendapat pekerjaan professional dan dalam bahagian teknikal.
          Golongan wanita Asia Tenggara lebih mementingkan anak-anak dan keluarga mereka. Oleh itu, konflik akan wujud sekiranya terdapat percanggahan tentang pekerjaan dan peranannya di dalam kehidupan. Begitu juga dengan golongan lelakinya yang mengambil berat soal keluarga dan lebih mementingkan keluarga berbanding matlamat mereka sendiri. Ini menyebabkan segala keputusan yang di buat adalah berdasarkan kebaikan untuk keluarga. Contoh pekerjaan yang baisanya diceburi oleh masyarakat Asia Tenggara di Amerika Syarikat adalah seperti mengusahakan restoran sendiri, bekerja di sector perkilangan dan lain-lain.
          Kaunselor akan mendapati bahawa beberapa klien daripada golongan ini menghadapi konflik serius dalam kerjaya masa depan dan peranan keluarga. Dari segi hubungan dengan kaumselor mereka mengharapkan hubungan hierarki di anatara kaunselor dank alien. Oleh itu, kaunselor perlu mempelajari system organisasi dan birokrasi, memperbaiki kemahiran komunikasi serta memahami konsep member dan menerima.

Masyarakat Hispanik
          Masyarakat Hispanik di Amerika Syarikat terdiri daripada masyarakat Sepanyol atau Mexico dari Negar Amerika Latin. Golongan ini lebih menekankan soal kerjaya kepada golongan lelaki sahaja kerana golongan wanita dianggap mempunyai cirri-ciri keibua dan mempunyai tanggungjawab sebagai ibu dan isteri di mana wanita perlu member perhatian kepada keluarga. Oleh itu, mereka tidak begitu mementingkan kerjaya dan kebiasaannya jika mereka bekerja sekalipun, kerja yang mereka lakukan adalah seperti pembantu rumah, pekerja kilang atau mana-mana pekerjaan yang tidak memerlukan kemahiran. Menurut Ortiz (1996), matlamat wanita bekerja adalah untuk menampung perbelnjaan keluarga dengan menghantar wang kepada keluarga di Negara asal mereka bagi membantu keluarga. Manakala golongan lelaki masyarakat ini lebih memntingkan cirri-ciri nasionalis dan ‘machismo’ yang bermaksud keangkuhan di mana mereka mempunyai kuasa di dalam sesebuah system kekeluargaan.
          Di dalam hal ini, kaunselor peru meluangkan masa untuk mempelajari mengenai budaya tertentu masyarakat ini. Di antara strategi mencari pekerjaan yang boleh dimainkan leh kaunselor adalah seperti menggunakan komunikasi efektif, persekitaran kerja dan organisasi, informasi kerjaya serta hubungan interpersonal. Kaunselor perlu mengambil berat mengenai pembentukan matlamat, kebolehan menyelesaikan masalah dan memperbaiki system pengurusan kewangan klien.

Masyarakat Asli Amerika (Red Indian)
          Neal (2000) menyatakan terdapat jurang perbezaan yang luas di kalangan budaya masyarakat Asli Amerika. Sosio-ekonomi masyarakat inimerupakan yang paling miskin di Amerika Syarikat. Golongan wanitamereka merupakan orang yang bertanggung jawab untuk mencari nafkahdan menjaga kebajikan keluarga. Ada di antara sesetengan puak AsliAmerika mempunyai ahli majlis yang terdiri daripada golongan wanitayang lebih tua di mana mereka mengawal kehidupan puak tersebut.Golongan lelaki mereka pula lebih banyak menganggur atau mempunyaisedikit pekerjaan dan ada yang menjadi pemabuk.
          Di dalam hal ini, kaunselor perlu mengambil kira ciri-ciri warisan budaya mereka seperti menggunakan model atau idola individu berjayadaripada etnik Asli Amerika dan memilih fasilitator sesi kaunseling dikalangan ibubapa dan saudara-mara mereka. Selain itu kaunselor perlumenekankan keupayaan individu di dalam konteks untuk mencapaimatlamat di masa hadapan,
          Sehubungan dengan itu, kaunselor yang terlibat dengan klien daripada pelbagai budaya ini hendaklah bersedia menerima keperluan klien yang telahdipengaruhi oleh budaya warisannya. Kaunselor juga perlulah sentiasamempersiapkan diri untuk menghadapi pelbagai isu di dalam kaunseling kerjaya.No comments:

Post a Comment